Etický kodex

Plné znění Etického kodexu

 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 • Etický kodex Sdružení pro plazmaferézu, IČO: 72541369, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 58862 (dále jen „Sdružení“), je souborem etických pravidel, který specifikuje a doplňuje zákonné a jiné právní předpisy a doporučení národních či mezinárodních organizací a institucí vykonávajících činnost v oblasti darování a zpracování lidské krve a jejích složek (dále jen „Etický kodex“). Pravidla a požadavky uvedené v Etickém kodexu dále vycházejí i z obecně uznávaných zásad vyspělé demokratické společnosti s přihlédnutím ke specifikům plazmaferetického průmyslu.

 

 • Sdružení usiluje o definování, zavedení a uplatňování nejvyšších etických standardů v oblasti plazmaferetického průmyslu. Odborné a oborové asociace po celém světě, včetně Sdružení, proto přijímají kodexy a směrnice s cílem zajistit, aby činnost jejich členů splňovala vysoké standardy integrity, kterou pacienti, dárci, široká veřejnost, lékaři a ostatní zainteresované osoby očekávají.

 

 • Dostupnost bezpečných, účinných a dostatečných dodávek krve a jejích složek (dále jen „krev“) a jejich optimální využití pro pacienty je základem moderní medicíny. Krev a její dostupnost je závislá na ochotě dárců, kteří darují krev ve prospěch druhých, a to aniž by byli motivováni vlastním prospěchem. Členové Sdružení jsou si plně vědomi klíčového významu dárcovství a váží si nesobeckého altruismu dárců krve. Lidská krev je zcela unikátní, jedinečnou a v léčbě řady onemocnění zcela nenahraditelnou látkou, která je zásadní pro úsilí členů Sdružení přinášet na trh léčebné terapie, které mohou pomoci mírnit utrpení pacientů. Je proto důležité, aby byly podniknuty všechny přiměřené kroky k ochraně zdraví a bezpečnosti dárců. Sdružení rovněž vyjadřuje přesvědčení, že produkty, k jejichž výrobě je použita lidská krev, by měl mít k dispozici každý pacient který takovou léčbu potřebuje, a to bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, náboženství, sexuální orientaci, sociální postavení, národnost či zemi, ve které žije.

 

 • Etický kodex proto vyjadřuje vůli všech členů o vytváření prostředí, v němž si může být široká veřejnost jistá, že členové Sdružení postupují při své činnosti čestně, s respektem a ohleduplností vůči dárcům i pacientům, že usilují o co nejširší a nejspravedlivější dostupnost moderních léčebných terapiích založených na lidské krvi a že bezpečnost dárců i pacientů je pro ně nejvyšší prioritou. Sdružení a jeho členové jsou si rovněž plně vědomi důležitosti zajištění dodržování etických zásad při interakcích s dárci krve, ale i dalšími zainteresovanými osobami.

 

 • Cílem Etického kodexu je upravit základní zásady a etické požadavky na

 

 • postupy jednotlivých členů Sdružení v souvislosti s jejich činností v oblasti plazmaferetického průmyslu, resp. v oblasti darování a zpracování lidské krve a jejích složek, a
 • pravidla a podmínky spolupráce členů Sdružení.

 

 • Etický kodex je závazný pro všechny členy Sdružení a musí být jimi dodržován a respektován, a to jak řádnými, tak přidruženými členy.

 

 • Sdružení podporuje hospodářskou soutěž mezi společnostmi působícími v oblasti plazmaferetického průmyslu. Cílem Etického kodexu není omezování činností členů Sdružení způsobem, který by poškozoval hospodářskou soutěž.

 

II.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ A JEJICH SPOLUPRÁCE

 

 • Členové Sdružení dodržují platné a účinné právní předpisy České republiky, Evropské unie a mezinárodní smlouvy regulující oblast plazmaferetického průmyslu, rozhodnutí, stanoviska, doporučení a jiné akty národních či mezinárodních organizací a institucí vystupujících jako autority v oblasti plazmaferetického průmyslu. Členové Sdružení dále dodržují vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy regulující oblast hospodářské soutěže, reklamy a ochrany osobních údajů dárců, zaměstnanců a jiných osob, jejichž osobní údaje členové Sdružení zpracovávají. Členové Sdružení respektují etická pravidla, dobré mravy a veřejný pořádek.

 

 • Každý člen Sdružení se zasazuje o to, aby jeho činnost v oblasti odběru a zpracování lidské krve a jejích složek byly prováděny v souladu s platnými právními předpisy regulujícími tuto oblast a také v souladu s nejnovějšími medicínskými i zdravotně-ekonomickými poznatky, a to zejména v oblasti:
 • podpory, prosazování a zavádění opatření a standardů pro bezpečné a ekonomicky optimální provozování plazmaferézy;
 • výběru, testování a selekce dárců krevní plazmy;
 • zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dárců a zaměstnanců na pracovištích členů Sdružení;
 • popularizace oblasti plazmaferézy u veřejnosti a zvyšování společenské vážnosti dárcovství a dárců samotných;
 • poskytování náhrad účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů jednotlivým dárcům za darování krevní plazmy v souladu s platnými právními předpisy;
 • podpory výměny názorů a informací mezi členy Sdružení navzájem a mezi členy Sdružení a třetími osobami;
 • spolupráce s obdobnými profesními organizacemi v České republice a v zahraničí a podpora rozvoje zahraničně obchodních styků;
 • spolupráce s neziskovými organizacemi, které zvyšují povědomí o dárcovství krve a jejich složek;
 • spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví České republiky a jinými státními autoritami.

 

 • Každý člen Sdružení podporuje a usiluje o:
 • výměnu poznatků a zkušeností v oblasti plazmaferézy mezi členy Sdružení navzájem, zejména poznatků o vývoji v této oblasti, odborných výzkumech a studiích;
 • prohlubování a rozšiřování svých znalostí a poznatků v oblasti plazmaferézy, zejména poznatků o vývoji v této oblasti, odborných výzkumech a studiích;
 • vytváření příznivých podmínek pro efektivní a účelnou spolupráci členů Sdružení tak, aby přínos ze vzájemné spolupráce měli všichni členové Sdružení i Sdružení samotné;
 • jednotné prosazování společného zájmu členů Sdružení a dodržování zásad spolupráce;
 • zlepšení povědomí veřejnosti o oblasti plazmaferetického průmyslu, o postupech a činnosti subjektů zapojujících se do procesu odběru lidské krve a jejích složek a jejího zpracování za účelem výroby plazmaferetických léčiv a produktů;
 • zlepšení a posílení přeshraniční diskuze a spolupráce se zahraničními subjekty zabývajícími se činností v oblasti plazmaferézy.

 

 • Spolupráce členů Sdružení probíhá primárně prostřednictvím členských schůzí. Mimo členskou schůzi může být spolupráce členů Sdružení realizována prostřednictvím ad hoc setkání a konzultací, jejichž předmětem je vzájemná výměna zkušeností a informací o legislativě, metodologii, judikatuře a jiných oblastech, a to vždy tak, aby tato setkání byla ve prospěch jak Sdružení, tak ve prospěch všech členů Sdružení. Každé setkání je vedeno tak, aby měl každý ze členů dostatečný prostor a možnost vyjádřit svůj názor na diskutovanou problematiku. Členové berou na vědomí, že předmětem setkání nesmí být výměna informací s konkurenčním významem, jako například obchodní a marketingové strategie, informace týkající se hodnoty majetku členů Sdružení, cenová politika, náklady, slevy, prodejní a výrobní kvóty, zisk, výrobní kapacity, množství a hodnota zásob, podíly na trhu, specifikace dodavatelů, zákazníků apod. Bez omezení mohou být na setkání diskutovány obecné otázky týkající se oblasti plazmaferetického průmyslu, ekonomické trendy, vývoj, pokroky popř. problémy v technologii nebo výzkumu, efektivnější metody výroby, nákupu a prodeje či marketingu, zkušenosti a vývoj v zaměstnaneckých vztazích, změny právní úpravy v dané oblasti apod., a to vždy způsobem, který je v souladu s předpisy na ochranu hospodářské soutěže. Účast na setkání je pro každého člena Sdružení dobrovolná.

 

III.

ZÁSADY ETICKÉHO CHOVÁNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ

 

 • Člen Sdružení se zdrží neetického a nevhodného užití poznatků získaných v souvislosti se svou činností v oblasti plazmaferetického průmyslu.

 

 • Členové Sdružení se zavazují jednat v souladu se zásadami na ochranu hospodářské soutěže. Členové Sdružení se zavazují, že budou postupovat tak, aby nenarušovali hospodářskou soutěž a aby svou činností negativně neovlivňovali ostatní členy či nezasahovali jiným nedovoleným způsobem do předmětu činnosti jiného člena Sdružení. Členové Sdružení se zavazují postupovat tak, aby jejich jednání a postupy byly v souladu s dobrými mravy hospodářské soutěže.

 

 • Členové Sdružení zachovávají vůči sobě navzájem etická pravidla a zavazují se respektovat oprávněné zájmy ostatních členů. Člen Sdružení jedná s ostatními členy vždy s respektem, čestně a zdvořile.

 

 • Člen Sdružení nesmí vědomě poškozovat práva a oprávněné zájmy jiného člena Sdružení či práva a oprávněné zájmy Sdružení. Členové Sdružení zachovávají loajalitu Sdružení a dbají o zachování dobrého jména a pověsti Sdružení. Jsou zavázáni mlčenlivostí ve vztahu k třetím osobám, kdy v rámci Sdružení mohou být řešena témata, která svou povahou mohou mít konkurenční význam.

 

 • Členové Sdružení si poskytují spolupráci a vzájemnou informovanost při vzdělávacích a edukačních aktivitách pro veřejnost.

 

 • Při náborových akcích, reklamních kampaních a dalších komerčních činnostech se členové Sdružení vyvarují použití prostředků a aktivit, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy a které by mohly poškodit pověst nebo důvěryhodnost ostatních členů Sdružení. Členové se zavazují informovat potenciální dárce transparentně, pravdivě a srozumitelně o povaze dárcovství, rizicích, a právech dárce způsobem, který neuvádí příjemce těchto informací v omyl. Členové Sdružení nebudou přijímat a zpracovávat lidskou plazmu, o které nevědí, z jakého zdroje pochází, či o které vědí, že byla získána způsobem, který odporuje zásadám tohoto Etického kodexu či příslušným právním předpisům.

 

 • Členové Sdružení zajistí, že dárcům plazmy nebude poskytována jiná finanční odměna s výjimkou náhrad účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem krve a jejich složek. Při poskytování náhrad jednotlivým dárcům za odběr krevní plazmy postupují členové Sdružení v souladu s platnými právními předpisy.

 

 • Členové sdružení mohou dárcům krve mimo jiné poskytovat malé pozornosti, občerstvení a drobné pozornosti se vztahem k dárcovství, popř. cílící na zlepšení zdravotního stavu dárce, a to i formou poukazu, popř. poskytnutí drobných pozorností reklamního charakteru.

 

 • Členové Sdružení nesmí nad rámec kompenzace dle příslušných právních předpisů poskytovat dárcům žádné dodatečné plnění.

 

 • Je-li u člena Sdružení zaměstnána osoba, která dříve pracovala pro jiného člena Sdružení, nebude od této osoby člen vyžadovat, aby mu sdělila důvěrné a interní informace o druhém členu Sdružení.

 

 

IV.

DŮSLEDKY NEDODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU

 

 • Sdružení si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat dodržování pravidel upravených Etickým kodexem ze strany svých členů a činit níže popsaná opatření v případě, že některý ze členů Sdružení Etický kodex poruší. Sdružení ke kontrole nebo poradě Sdružení může ustanovit zvláštní orgán. O opatřeních dle čl. IV odst. 3 rozhoduje nejvyšší orgán Sdružení.

 

 • V případě porušení či důvodného podezření na porušení některého z pravidel upravených Etickým kodexem některým ze členů Sdružení, informuje o tom Sdružení neprodleně ostatní členy Sdružení.

 

 • V návaznosti na bod 2 tohoto článku postupuje Sdružení dále následovně:
  • Sdružení písemně vyzve člena Sdružení, který povinnost porušil nebo u kterého je důvodné podezření z porušení povinnosti, aby bez zbytečného odkladu zjednal nápravu. Sdružení bude o tomto kroku transparentně informovat všechny své členy.
  • Pokud člen Sdružení bez zbytečného odkladu nezjedná nápravu, udělí mu Sdružení písemné doporučení. Udělení doporučení nezbavuje dotyčného člena Sdružení povinnosti zjednat nápravu. Sdružení bude o tomto kroku transparentně informovat všechny své členy.
  • Není-li dotyčným členem Sdružení zjednána náprava ani po obdržení písemného doporučení, nebo pokud dotyčný člen Sdružení poruší jinou povinnost upravenou Etickým kodexem či jiné povinnosti, je Sdružení oprávněno ve smyslu čl. 3 bodu 3.8 Stanov Sdružení hlasovat o ukončení členství dotyčného člena ve Sdružení.

 

 • Při hlasování o ukončení členství člena Sdružení ve smyslu čl. IV. bod 3 písm. c) Etického kodexu rozhoduje Sdružení dvoutřetinovou většinou. Pokud je člen, o jehož ukončení členství je hlasováno, členem představenstva, jsou jeho hlasovací práva sistována. Člen, jehož členství bylo zrušeno, se může odvolat k členské schůzi, přičemž rozhodnutí představenstva o ukončení členství je do rozhodnutí členské schůze (při němž jsou hlasovací práva dotčeného člena taktéž sistována) neúčinné.

 

 • V případě, že Sdružení rozhodne o ukončení členství člena Sdružení, poměrná část členského příspěvku se členovi, jehož členství bylo ukončeno, vrátí, a to do 30 dní od zániku členství ve Sdružení.

 

 • Pokud je zjevné, že zájemce o členství ve Sdružení nepostupuje při své činnosti dle pravidel uvedených v Etickém kodexu, může Sdružení z tohoto důvodu přijetí zájemce o členství ve Sdružení zamítnout.

 

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 • Etický kodex byl jednomyslně schválen členskou schůzí Sdružení dne 14. září 2022 a nabývá platnosti a účinnosti dne 14. září 2022.

 

                            Sdružení pro plazmaferézu

© 2023, Všechna práva vyhrazena Plazmafereza, s.r.o. Vytvořilo FEO